Algemene voorwaarden:

 

1a. De inschrijving geschiedt op basis van een getoond en geldig legitimatiebewijs en een recent bankafschrift met bankpas (niet ouder dan twee maanden), waarvan een kopie zal worden verwaardigd en in de administratie van Fitcentrum Druten bewaard zal worden.

1b. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Fitcentrum Druten en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden.

1c. De tussen partijen gesloten overeenkomst, hierna aangeduid als lidmaatschap, geldt tot wederopzegging en gaat in vanaf de dag van inschrijving.

1d. Kinderen tussen de 14 jaar en 16 jaar mogen onder begeleiding van een ouder sporten, vanaf 16 jaar is zelfstandig sporten toegestaan. Tot 18 jaar dient een ouder/verzorger een apart contract te ondertekenen voor de minderjarige.

 

2a. De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het begin van de volgende maand te zijn bijgeschreven op de rekening van Fitcentrum Druten. Bij gebreke van tijdige betaling is de deelnemer, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, een boete verschuldigd van € 10,00 zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Tevens is de deelnemer, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag.

 

2b. De abonnementsgelden zullen om de 4 weken middels een automatische incasso van de rekening van de deelnemer, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, worden afgeschreven.

 

2c. Indien de afschrijving, om welke reden dan ook, niet kan plaatsvinden en Fitcentrum Druten de deelnemer een herinneringsnota dient te zenden, is de deelnemer een verdere boete van € 10,00 verschuldigd voor iedere schriftelijke actie die Fit Centrum Druten daarna dient te ondernemen. Daarnaast worden € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

 

2d. De lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van Fitcentrum Druten.

 

3a. Door Fitcentrum Druten wordt een toegangstag verstrekt, waar de deelnemer € 15,00 voor betaalt. Deze clubcard dient de deelnemer altijd bij zich te hebben en te tonen bij de receptie van Fitcentrum Druten. De toegangstag is middels naam en pasfoto van de deelnemer in het ledenbestand aan de betreffende deelnemer gekoppeld. Bij verlies of beschadiging van de toegangstag door eigen toedoen, brengen wij € 15,00 in rekening voor een nieuwe toegangstag. Zonder een toegangstag wordt er geen toegang tot de sportschool verschaft.  

 

3b. Bij verlies of beschadiging van de toegangstag  is de deelnemer verplicht een nieuwe toegangstag aan te schaffen, waarvoor hij/zij een bijdrage in de kosten aan Fitcentrum Druten dient te betalen van € 15,00.

 

3c. De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de toegangstag voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van Fitcentrum Druten niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichtingen van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst.

 

4a. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden middels een opzegformulier welke verkrijgbaar is aan de receptie van Fitcentrum Druten. Waar wij in onze accommodatie werken met beroepskrachten zijn wij genoodzaakt een opzegtermijn van één kalendermaand voor aanvang van elke nieuwe abonnementsperiode te handhaven, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Het wijzigen van het lidmaatschap geschiedt op dezelfde wijze.

 

4b. Tussentijdse opzegging van een lopend abonnement is niet mogelijk. Wel kan de lidmaatschapsbijdrage voor een maand worden opgeschort na overhandiging van een schriftelijke verklaring van een arts.

Tevens kan een lidmaatschap in gevel van verhuizing naar een woonplaats minimaal 20 KM van Fitcentrum Druten vandaan, na overhandiging van een bewijs van inschrijving bij de betreffende andere gemeente, met ingang van het eerstvolgende betalingstermijn stopgezet worden. Indien het abonnement niet opgezegd wordt, treedt een stilzwijgende verlenging in werking waarbij het afgesloten contract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijden met een opzegtermijn van één maand.

 

4c. In geval van zwangerschap geldt de normale opzegprocedure bij een kwartaalabonnement. Bij een jaarabonnement mag de overeenkomst tussentijds zonder medische indicatie 6 tot 8 weken voor- en maximaal 12 tot 14 weken na worden opgeschort, tenzij de aanvang van de zwangerschap binnen de eerste 6 maanden van het jaarabonnement plaatsvindt. Bij een abonnement van 2 jaar geldt het alleen wanneer de zwangerschap plaatsvindt halverwege het 2e jaar van het contract.

 

4d. Deelnemer ontvang na afmelding direct bericht, op welke wijze hij/zij een bewijs van opzegging tegen finale kwijting kan verkrijgen.

4e. Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft derhalve de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

 

5a. Bij het in gebreke blijven van de betaling van de maandelijkse bij vooruitbetaling verschuldigde bedragen, zulks na herinneringsnota of ander schrijven, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.

 

5b. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Fitcentrum Druten worden gemaakt dienen door de deelnemer aan Fitcentrum Druten te worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten bedragen 20% van het aan Fitcentrum Druten verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,- waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Fitcentrum Druten de vordering uit hangen heeft gegeven, ongeacht of de deelnemer daarvan op de hoogte is.

 

6a. Fitcentrum Druten behoudt zich het recht voor om het sportcentrum de openingstijden aan te passen en  te sluiten met een maximum van veertien dagen per jaar (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.

6b. Fitcentrum Druten behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen.

 

7a. Deelnemer verklaart bij dezen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Fitcentrum Druten geboden. Deelnemer verklaart tevens aanwijzing van medewerker van Fitcentrum Druten op te volgen (raadpleeg indien nodig uw huisarts). Leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten en/of lessen op eigen risico. Fitcentrum Druten erkent geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, schade of ongevallen ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten en/of lessen.

 

7b. Fitcentrum Druten is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers van deelnemers of derden. Fitcentrum Druten is tevens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers (dit geldt ook voor buiten de sportschool).

 

8a. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek artikel nummer 6:230 o lid 1 bepaalt dat internetinschrijvingen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden mogen worden herroepen. De opzegprocedure is gelijk zoals beschreven in artikel 4a t/m 4e.

 

8b. In de wet Kopen op Afstand is bepaald dat internetinschrijvingen binnen zeven werkdagen zonder opgaaf van reden mogen worden herroepen (ontbonden).
 

9a. Een lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

9b. Storneren is niet toegestaan. Wanneer dit wel gebeurd wordt er € 10,00 in rekening gebracht.